การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรก

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 ก.ย. 2563
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 ต.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 9 ต.ค. 2563
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 26 ต.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นครั้งแรก โดยวิธีโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ณ วันกำหนดจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นได้กรอกใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ย/ สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และบริษัทจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ต่อไป

แบบฟอร์มโอนเงินปันผลเข้าบัญชีผู้ถือหุ้น (e-Dividend)