มอบเสื้อมหามงคล

บริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จํากัด (WEH) จัดทําเสื้อประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อมอบให้กับหน่วยงานราชการ กํานันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่กังหันลม ตําบลห้วยบงและตําบลหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายยอําเภอ ไพฑรูย์ มหาชื่นใจ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเสื้อจาก นายภูนพพล ภู่พิพัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จํากัด(ที่4จํากซ้ําย) ณ ที่ว่าการ อําเภอด่านขุนทด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562