การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วันที่คณะกรรมการมีมติ: 24 พฤศจิกายน 2564
ชนิดการปันผล: จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล: 31 ตุลาคม 2564
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น): 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท): 10.00
วันที่จ่ายปันผล: 30 พฤศจิกายน 2564
จ่ายปันผลจาก: กำไรสะสม ณ 31 ตุลาคม 2564

 

บริษัทจะดำเนินการโอนเงินปันผลระหว่างกาลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้กับบริษัทในวันที่               จ่ายปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ยังมิได้นำส่งใบสมัครจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใด          ที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจะจัดส่งเช็คเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทต่อไป

 

หากท่านมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อบริษัทผ่านอีเมลที่ระบุข้างท้ายนี้

อีเมลcompanysecretary@windenergyholding.com