วินด์ฯ ปันน้ำใจใส่ ตู้ปันสุข ส.ป.ก.

วันนี้ (24มิ.ย.63) เวลา 14.00 น. บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งเครื่องบริโภคต่างๆ ให้แก่โครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

โดยมี นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับมอบจาก นายภูนพพล ภู่พิพัฒน์ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ และ นายนรพัฒน์ พันธุเตชะ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและกิจการเพื่อสังคม (CSR) ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม