ชุมชนของเรา

กองทุนมูลนิธิ WEH (WFF) ก่อตั้งขึ้นเพื่อลงทุนด้านสวัสดิการให้แก่ชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปเปิดดำเนินการ

โดยเราได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้:

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยริเริ่มโครงการก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้า
  • พัฒนาด้านการเกษตร ด้วยการริเริ่มโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงน้ำประปา การพัฒนาพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ
  • พัฒนาด้านการศึกษา โดยการให้การสนับสนุนเด็กๆ รวมถึงจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฯลฯ
  • พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของชุมชน ด้วยการลงทุนก่อสร้างรวมทั้งบำรุงรักษาวัดในท้องถิ่น
  • เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของเรา

 

ทั้งนี้ WFF ได้ปฏิบัติตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวด รวมทั้งยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทุกประการ นอกจากนี้ WEH ยังมุ่งสร้างสรรค์ทุกโครงการที่อยู่ภายใต้การลงทุนของเราให้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกโครงการของเราผ่านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดรวมทั้งยังเปิดให้สมาชิกทุกคนภายในชุมชนท้องถิ่นเสนอแนะ ติชม และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกด้วย