วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชากร

พันธกิจ

พัฒนาความยั่งยืนด้านพลังงาน
และสรรหาโอกาสทางธุรกิจนวัตกรรม